ABDUL HAMID MUDJIB HAMID BERSHOLAWAT

Selasa, 15 Oktober 2013

Seputar Bedah Buku قوت الحبيب الغريب توشيح علي ابن قاسم

==========

قوت الحبيب الغريب توشيح علي ابن قاسم


Seputar Bedah Buku
  
قوت الحبيب الغريب توشيح علي ابن قاسم
Oleh: Muhammad Syafi'i Tampubolon


Mukoddimah[1]
Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala rahmat yang telah diberikanNya kepada orang-orang yang beriman berupa nikmat iman, islam dan hidayah. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. Semoga dengan semua shalawat itu kita mendapatkan syafa’atnya kelak dihari pembalasan nanti. Amin.

Kali ini pemateri mencoba membedah buku yang berjudul قوت الحبيب الغريب توشيح علي ابن قاسم yang dikarang oleh Ulama Indonesia yang bernama Muhammad Nawawi bin Umar Al Banteni Al Tanara. Adapun buku ini adalah penjelasan ringkas tapi padat dari matan milik seorang Qodhi diirak, beliau terkenal dan Masyhur dengan Sebutan Abi Syuja’. Mereka berdua ini adalah bermazhabkan Syafi’i tulen, sebab semua buku-buku fiqih mereka bernuansakan Mazhab Syafi’i. Adapun beberapa judul yang dipilih sebagai berikut:

1-      Pengenalan Kitab.
2-      Profil Muhammad Nawawi Al banteni dan Abi Syuja’.
3-      Menyucikan Benda (Pakaian dan sejenisnya) dengan Air Musta'mal.
4-      Sholat Sunnah Rawatib yang mengiringi sholat fardhu yang 17 rakaat.
5-      Duduk Iftirosy dan Tawaruk dalam sholat yang 2 atau 4 rakaat.
6-      Sholat Sunnah Qobliyah dan ba'diyah Jum'at.

Lima judul ini sengaja pemateri angkat karna berhubung kita laksanakan dalam bentuk keseharian dan mingguan, semoga pemaparan yang tidak seberapa ini bisa mengingatkan kita secara umum dan khusus kepada pemateri pribadi tentang segala sesuatu amal yang kita kerjakan kita ketahui bahwa itu ada dalilnya dari sisi kemazhaban, namun disini pemateri bukan memazhabkan para pendengar, sebab kemungkinan besar islam itu kita ketahui dari ulama-ulama yang dikatakan orang bermazhabkan Syafi’i. Adapun kekukarang-kekurangan yang nantinya didapati didalam tulisan ini, mungkin para ikhwah bisa mencarinya dikitab-kitab yang lain untuk lebih mengetahuinya secara detail. Dengan segala kerendahan hati kami ucapkan terimakasih banyak, syukron dan jazakumullahu khoir.

Pengenalan Kitab

Nama Kitab: قوت الحبيب الغريب توشيح علي ابن قاسم للعلامة محمد نووي بي عمر الجاوي
Pengarang Kitab: Muhammad Nawawi bin Umar Al Jawi Al Banteni Al Tanara.
Penta’lik dan pentashih: ‘alawi Abu Bakr Muhammad Asy Syaqqof. Mantan Fakultas Dirosat Islamiyah dan Bahasa Arab Al Azhar Mesir.

Sinopsis Kitab: Kitab yang dikarang oleh Syaikh Kabir Muhammad Nawawi Al banteni adalah sebagai penjelas dari matan Abi Syuja’ yang bernama Attaqrib atau Ghoyatul Ikhtishor yang telah disyarah oleh Ibnu Qosim. Buku ini terdiri dari 1 jilid dengan jumlah 601 halaman cetakan Dar Kutub Islamiyah Indonesia.

Kitab ini ringkas tapi padat, sebab mencakup semua bab fiqih imam Syafi’i Rahimahullah, diawali dari bab bersuci dan diakhiri dengan bab memerdekakan budak. Untuk tahun penulisan kitab ini pemateri kurang mengetahuinya, sebab belum menemukan kitab yang membahas tentang masa penulisan kitab secara khusus.
  
Profil Singkat Imam Muhammad Nawawi Al Banteni[2]

Nama: Abû Abdul Mu’ti Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi.
Tempat dan Tahun Kelahiran: Tanara 1230 H/1813 M. Banten Jawa Barat.
Nama Ayah: Umar bin ‘Arabi.
Nama Ibu: Zubaedah.
Pendidikan: Murid ayahnya ketika mulai lahir hingga berusia 7 tahun, Usia 8 Tahun diantarkan ayahnya kepesantren dan berguru kapada Kiyai Sahal, dibanten. Kemudian berguru kepada Kiyai Yusuf, Purwakarta.
Pekerjaan: Pernah menjadi guru dipinggir pantai ketika berumur 15 tahun.
Haji: Berumur 15 tahun.

Guru-guru beliau dimakkah:
1-      Syaikh Khâtib al-Sambasi.
2-      Abdul Ghani Bima.
3-      Yusuf Sumbulaweni.
4-      ‘Abdul Hamîd Daghestani.
5-      Syaikh Sayyid Ahmad Nahrawi.
6-      Syaikh Ahmad Dimyati.
7-      Syaikh Ahmad Zaini Dahlan.
8-      Syaikh Muhammad Khatib Hambali.
9-      Syaikh Junaid Al-Betawi.

Karakter beliau dibentuk oleh:
1-      Syaikh Sayyid Ahmad Nahrawi.
2-      Syaikh Junaid Al-Betawi.
3-      Syaikh Ahmad Dimyati.
4-      Syaikh Muhammad Khâtib.
5-      Syaikh Ahmad Zaini Dahlan

Murid-murid Syaikh Muhammad Nawawi Al Banteni:
1-      K.H. Hasyim Asy’ari (Pendiri Nahdhatul Ulama).
2-      K.H. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah).
3-      K.H. Khalil Bangkalan.
4-      K.H. Asnawi Kudus.
5-      K.H. Tb. Bakrie Purwakarta.
6-      K.H. Arsyad Thawil, dan lain-lainnya.

Yang memberikan Gelar kepada Beliau:
1-      Snouck Hourgronje menggelarinya sebagai Doktor Ketuhanan.
2-      Al-Imam wa Al-Fahm Al-Mudaqqiq (Kalangan Intelektual Pada masa itu yang memberikan gelar itu).
3-      Al Sayyid Al-‘Ulama Al-Hijâz.
4-      Para Ulama Indonesia menggelarinya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia.

Karya-Karya Beliau:
1-      Al-tsamâr al-yâni’ah syarah al-riyâdl al-badî’ah
2-      Al-‘aqd al-tsamîn syarah fath al-mubîn
3-      Sullam al-munâjah syarah safînah al-shalâh
4-      Baĥjah al-wasâil syarah al-risâlah al-jâmi’ah bayn al-usûl wa al-fiqh wa al-tasawwuf
5-      Al-tausyîh/ quwt al-habîb al-gharîb syarah fath al-qarîb al-mujîb
6-      Niĥâyah al-zayyin syarah qurrah al-‘ain bi muĥimmâh al-dîn
7-      Marâqi al-‘ubûdiyyah syarah matan bidâyah al-ĥidâyah
8-      Nashâih al-‘ibâd syarah al-manbaĥâtu ‘ala al-isti’dâd li yaum al-mi’âd
9-      Salâlim al-fadhlâ΄ syarah mandhûmah ĥidâyah al-azkiyâ΄
10-  Qâmi’u al-thugyân syarah mandhûmah syu’bu al-imân
11-  Al-tafsir al-munîr li al-mu’âlim al-tanzîl al-mufassir ‘an wujûĥ mahâsin al-ta΄wil musammâ murâh labîd li kasyafi ma’nâ qur΄an majîd
12-  Kasyf al-marûthiyyah syarah matan al-jurumiyyah
13-  Fath al-ghâfir al-khathiyyah syarah nadham al-jurumiyyah musammâ al-kawâkib al-jaliyyah
14-  Nur al-dhalâm ‘ala mandhûmah al-musammâh bi ‘aqîdah al-‘awwâm
15-  Tanqîh al-qaul al-hatsîts syarah lubâb al-hadîts
16-  Madârij al-shu’ûd syarah maulid al-barzanji
17-  Targhîb al-mustâqîn syarah mandhûmah maulid al-barzanjî
18-  Fath al-shamad al ‘âlam syarah maulid syarif al-‘anâm
19-  Fath al-majîd syarah al-durr al-farîd
20-  Tîjân al-darâry syarah matan al-baijûry
21-  Fath al-mujîb syarah mukhtashar al-khathîb
22-  Murâqah shu’ûd al-tashdîq syarah sulam al-taufîq
23-  Kâsyifah al-sajâ syarah safînah al-najâ
24-  Al-futûhâh al-madaniyyah syarah al-syu’b al-îmâniyyah
25-  ‘uqûd al-lujain fi bayân huqûq al-zaujain
26-  Qathr al-ghais syarah masâil abî al-laits
27-  Naqâwah al-‘aqîdah mandhûmah fi tauhîd
28-  Al-naĥjah al-jayyidah syarah naqâwah al-‘aqîdah
29-  Sulûk al-jâdah syarah lam’ah al-mafâdah fi bayân al-jumu’ah wa almu’âdah
30-  Hilyah al-shibyân syarah fath al-rahman
31-  Al-fushûsh al-yâqutiyyah ‘ala al-raudlah al-baĥîyyah fi abwâb al-tashrîfiyyah
32-  Al-riyâdl al-fauliyyah
33-  Mishbâh al-dhalâm’ala minĥaj al-atamma fi tabwîb al-hukm
34-  Dzariyy’ah al-yaqîn ‘ala umm al-barâĥîn fi al-tauhîd
35-  Al-ibrîz al-dâniy fi maulid sayyidina muhammad al-sayyid al-adnâny
36-  Baghyah al-‘awwâm fi syarah maulid sayyid al-anâm
37-  Al-durrur al-baĥiyyah fi syarah al-khashâish al-nabawiyyah
38-  Lubâb al-bayyân fi ‘ilmi bayyân.

Wafat:
Syaikh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 syawal 1314 H/ 1897 M. Tapi ada pula yang mencatat tahun wafatnya pada tahun 1316 H/ 1899 M. Makamnya terletak di pekuburan Ma'la di Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq, Asma΄ binti Abû Bakar al-Siddîq. 

Profil Singkat Syaikh Abi Syuja’ Ahmad Bin Al Husain Bin Ahmad Al Ashfahany

Nama: Ahmad Bin Al Husain Bin Ahmad Al Ashfihany/Al Ashbihany.
Tempat Dan Tahun Kelahiran: Bashroh Tahun 433 H, ada juga yang mengatakan 533 H/ sekitar 1478M.
Profesi: Guru dan Hakim/Qodhi diashbahan salah satu kota diIrak.
Wafat: 593 H

Sejarah singkat Abi Syuja’.

Abi Syuja’ atau Abu Toyyib adalah Nama paling Masyhur bagi Ahmad Bin Al Husain Bin Ahmad Al Ashfihany/Al Ashbihany. Pada tahun 447 H beliau resmi menjadi Qodhi negara irak, pada saat itu beliau berumur sekitar 14 tahun, begitu disebutkan didalam kitab yang lain. Beliau menghabiskan masa tuanya dimadinah munawwaroh untuk membersihkan sampah disekitar masjid, kemudian membentangkan tikar untuk para penuntut ilmu, jika malam menjelang maka beliau menghidupkan lampu-lampu dimesjid, begitulah pekerjaan beliau hingga akhir hayatnya. Beliau dikuburkan dekat dengan dinding kuburan rasulullah SAW, yang mana kepalanya pas mengarah ke pintu yang bernama Babul Jibril, dan jaraknya hanya beberapa langkah saja dari dinding kuburan rasulullah. Beliau hidup didunia sekitar 160 tahun.

Adapun kitab-kitab yang dikarang beliau banyak, namun yang sangat terkenal itu diantaranya matan taqrib atau nama lainnya dengan ghoyatul ikhtishor.

Menyucikan Benda (Pakaian dan sejenisnya) dengan Air Musta'mal

Pada halaman 23, pada pembagian air yang ketiga itu adalah air Musta’mal. Secara ringkasnya Nawawi Al Banteni rahimahullah mangatakan bahwa air musta’mal itu halal digunakan namun dihukumkan makruh untuk diminum dan digunakan untuk masak.

Sholat Sunnah Rawatib yang mengiringi sholat fardhu yang 17 rakaat[3]

Adapun sholat sunnah yang mengiringi sholat fardhu itu jumlahnya secara menyeluruh sebanyak 17 rakaat. Rinciannya sebagai berikut;
1-      2 rakaat sebelum sholat shubuh.
2-      4 rakaat sebelum sholat juhur.
3-      2 rakaat setelah sholat juhur.
4-      4 rakaat sebelum sholat ashar.
5-      2 rakaat setelah sholat maghrib.
6-      3 rakaat setelah sholat isya.

Disisi lain rasulullah melakukan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardhu itu ada 10 rakaat jumlahnya, dengan rincian;
1-      2 rakaat sebelum sholat shubuh.
2-      2 rakaat sebelum sholat juhur.
3-      2 rakaat setelah sholat juhur.
4-      2 setelah sholat maghrib.
5-      2 rakaat setelah sholat Isya.

Dalam mazhab imam Syafi’i sholat sunnah yang mengiringi sholat fardhu itu jumlahnya sebanyak 17 rakaat. Disisi lain, sholat sunnah yang dilakukan oleh rasulullah yang mengiringi sholat fardhu itu jumlahnya sebanyak 10 rakaat.
Namun ada sebahagian yang mengaku mazhab Syafi’i melakukan sholat sunnah itu tidak berdasarkan kepada mazhab imam Syafi’i dan bahkan juga tidak berdasarkan kepada rasulullah, contohnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum ashar, jika ada yang melakukan hal demikian dengan niyat sholat sunnah 2 rakaat sebelum ashar maka perlu dicari dalil yang demikian agar kokoh untuk dijadikan sebuah rujukan dalam hal sebuah ibadah walaupun itu dikategorikan sunnah, sebab ada sunnah yang dibuat oleh ulama mazhab berdasarkan dalil shohih dari hadits rasulullah, berbeda halnya dengan sunnah yang kita lakukan dengan tanpa dalil.

Abu Syuja’ dan Ibnu Qosim mengatakan bahwa sholat sunnah setelah juhur itu ada dua rakaat, namun Nawawi Al Banteni menambahkan  sunnah hukumnya jika menambah 2 rakaat lagi dengan dalil khobar shohih;
من حافظ علي أربع ركعات قبل الظهر و أربع بعدها حرمّه الله تعالي علي النار[4]
Terjemahnya: Barang siapa memelihara 4 rakaat sebelum juhur dan 4 rakaat setelah sholat juhur Allah haramkan baginya api neraka.

Adapun sholat sunnah sebelum sholat ashar itu 4 rakaat dengan cara mengerjakannya 2 kali salam karena ada hadits diriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda;
رحم الله امرأ صليّ قبل العصر أربعا[5]
 Terjemahnya: Allah menyayangi orang-orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat Ashar.

 Dengan dua dalil diatas maka tertolaklah ibadah seseorang yang berniyat sholat sunnah 2 rakaat sebelum ashar, sebab secara kemazhaban dan berlandaskan perbuatan rasulullah ibadah seseorang itu ditolak, namun bisa jadi ada dalil lain yang belum ditemukan dimazhab Syafi’i ataupun yang belum terbaca oleh pemateri, namun bisa jadi ada dimazhab yang lain. Wallahu A’lam.

Duduk Iftirosy dan Tawaruk dalam sholat yang 2 atau 4 rakaat[6]

Adapun sunnah-sunnah yang dilakukan didalam sholat itu sendiri termasuk disana duduk Iftirosy dan duduk Tawaruk, ini dibilangan ke 13 dibagian sunnah-sunnah yang dilakukan didalam sholat. Duduk Iftirosy dilakukan ketika melakukan tahiyyatul awal dalam sholat yang 3 ataupun 4 rokaat. Adapun duduk Tawaruk dilakukan ketika tahiyyatul Akhir, dan itu dilakukan didalam sholat yang 2,3 dan 4 rakaat.

Ini berdasarkan dalil hadits yang berbunyi:
وإذا جلس في الركعة الأخرة قدم رجله اليسري و نصب الأخري و قعد علي مقعدته.
Terjemahnya: Dan apabila seseorang itu duduk pada rakaat terakhir menjulurkan kakinya yang sebelah kiri dan menegakkan kaki yang lain dan mendudukkan pantatnya. Hadits ini diriwayatkan oleh lima orang kecuali Imam Muslim[7].

Sholat Sunnah Qobliyah dan ba'diyah Jum'at

Abi Syuja’ dan Ibnu Qosim mengatakan bahwa barang siapa masuk kedalam masjid, sedangkan imam sedang khutbah maka hendaklah ia sholat. Disini Nawawi Al Banteni mengatakan bahwa orang itu berniyat Tahiyyatul masjid atau juga rawatib Qobliyah Jum’at jika ia tidak ada melakukan itu dirumah. Akan tetapi lebih diutamakan orang itu berniyat sholat Tahiyyatul masjid.

Adapun sholat sunnah ba’diyah jum’at itu sama halnya seperti rawatib-rawatib yang lainnya, karna ada hadits rasulullah diriwayatkan oleh imam muslim;

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ

Terjemahnya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan 'Ubaidullah bin Said keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Said dari 'Ubaidullah, katanya; telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar, (dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar katanya; "Aku pernah shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dua raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at setelahnya, dan dua raka'at setelah maghrib dan dua raka'at setelah isya`, dan dua raka'at setelah jumat, adapun (sunnah) maghrib dan isya` dan jumat, aku shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di rumahnya." Hr. Imam Muslim nomor 1200.

Penutup

Semoga Apa yang disampaikan pemateri dapat bermanfaat, masih banyak kekurangan disana sini, mungkin para hadirin bisa menambahkan, semoga nuansa keilmuan seputar mazhab Syafi’i dapat menyinari jalan menuju ridhonya Allah SWT. Amin
HMM 19 Oktober 2011.[1] Ditulis Oleh Muhammad Syafi’I Tampubolon. Zagazig 18 Oktober 2011.
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Nawawi_al-Bantani#cite_note-6
[3] Halaman 104-105
[4] ( سنن أبي داود ) 1269 حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار قال أبو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله .
[5] عَنْ ‏‏ابْنِ عُمَرَ ‏قَالَ ‏: ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏: " ‏رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا ‏" . أخرجه أبو داود (1271) ، والترمذي (430) ، وأحمد (2/117) .
[6] Halaman 128-129
[7] Matan Taqrib, ditahqiq oleh ماجد الحموي dar ibn hazam halaman 67 cetakan keempat.
 
sumber:http://mastampu.blogspot.com/2011/10/blog-post.html